Általános értékesítési feltételek

Általános értékesítési feltételek

STALMOT & WOLMET Sp. z o.o.


1. Általános feltételek

1.1. A STALMOT & WOLMET Sp. Z o.o. által benyújtott Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban az Eladó összes értékesítési szerződés és bármely ajánlat kötelező részét képezik, melyek a Vásárló által ismert és elfogadottnak lesznek kezelve.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek csak az Eladó írásbeli visszaigazolása után lesz elfogadva.

 

2. Megrendelések

2.1. A Megrendelő írásban köteles megrendeléseket tenni, feltüntetve az Eladóval szembeni összes követelményét. Az Eladó köteles írásban értesíteni az egyes megrendelések kézhezvételét és tájékoztatni a Vevőt a végrehajtásának végleges és kötelező erejű rendelkezéseiről.

2.2. A Vevőnek az Eladótól megrendelt áruk és termékek átvételének elmulasztása nem mentesíti a fizetési kötelezettség alól. A Vevő viseli a lemondással járó fennmaradó költségeket is. Az eladó nem számíthatja fel a Vásárlónak ezeket a költségeket, ha a Megrendelő a rendelés visszavonását követő három napon belül írásban lemond.

2.3. A 2.2. pontban említett költségek magukban foglalják: tárolás, más termékek vásárlásának lehetőségét a lemondás időpontjától számított egy hónapon belül, más vevők részére történő értékesítés, illetve selejtezés a viszonteladás lehetőségének hiánya esetén.

2.4. A megrendelés bármilyen módosítását írásban kell megtenni, és az Eladónak írásban meg kell erősítenie. Amennyiben a Megrendelő az eredeti megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől számított három napon belül lemond, a Beszállító nem számítja fel a 2.3.-as alpontban összegzetteket.

2.5. A megrendelés bármilyen módosítása esetén az Eladónak jogában áll megtagadni a módosított megrendelés végrehajtását. Ebben az esetben a felek 24 órán belül meghatározzák, hogy az eredeti megrendelést végrehajtják-e.

​2.6. Az ügyfél számára készített eszközök két évig tárolódnak a gyártás befejezésétől számítva.

 

3. A megrendelések és a levelezés benyújtására vonatkozó részletes követelmények

3.1. Azok a új ügyfelek és vállalatok, amelyek nem nyújtottak be az Eladónak regisztrációs okmányokat, a megbízás benyújtásakor a következő dokumentumokat kell biztosítaniuk:

a) cégnyilvántartási dokumentumok,

b) igazolás az adóazonosító számról.

3.2. A vállalat nevének, címének, ÁFA-számának, céges képviseletének, telefonszámának, e-mail címének stb. módosítása esetén a megfelelő dokumentumokat (eredeti vagy hiteles másolatok) vagy a változást megerősítő nyilatkozatot haladéktalanul szállítani kell az Eladónak .

3.3. Minden levelezést, értesítést és egyéb nyilatkozatot írásban kell megtenni, a felek között személyesen, ajánlott levélben, faxon vagy e-mailen, a szerződésben feltüntetett címen, a megrendelések vagy a 3.1. pont rendelkezései szerint benyújtott iratok szerint.

3.4. Amíg a másik fél nem tájékoztatja a cím megváltoztatását, telefonszámát, és e-mail címét írásban - ajánlott levélben, visszaigazolással - a betéteket a szerződésben, a megrendelésben vagy a 3.1 pontban említett dokumentumokban megjelölt aktuális levelezési címekhez, e-mail címekhez vagy faxszámokhoz szállítják.

3.5. A postai küldemény napjától számított hét (7) nap után kézbesítettnek kell nyilvánitani a regisztrált postai úton küldött levelet, melyet a másik fél nem vett át. Faxküldés vagy e-mail üzenetek esetén a kézbesítést a kézbesítéstől számított 24 órán belül kézbesítettnek kell tekinteni.

 

4. Árak, fizetési feltételek és tulajdonjog fenntartása

4.1. A Szállító által feltüntetett árak az EXW Nidzica (Incoterms 2020) nettó árai, hacsak nincs külön írásbeli ajánlat vagy megrendelés visszaigazolása.

4.2. Abban az esetben, ha a Megrendelő olyan termékeket rendel, amelyek nem tartoznak a Forgalmazó termékkatalógusába, a Forgalmazó a meghatározott eszközök teljesítésével járó többletköltséget számol fel a Vevőnek, hacsak nincs külön írásbeli ajánlat vagy megrendelés visszaigazolása.

4.3. A jogszabályban meghatározott ÁFA minden árhoz hozzáadódik.

4.4. A fizetési feltételeket az Eladó mindig az ajánlatában és a megrendelés visszaigazolásában rögzíti.

4.5. Ha a Vevő nem tartja be a halasztott fizetési feltételeket, az Eladó jogosult a késedelemre vonatkozó törvényes kamatlábak megfizettetésére. Ha a fizetési késedelem meghaladja a 30 napot, az Eladónak jogában áll a szerződéses kamatlábat a legmagasabb törvényes díjszabás szerint felszámítani. Ilyen esetekben az Eladónak jogában áll a mindkét Félre alkalmazandó korábbi együttműködési feltételek módosítását elvégezni.

4.6. Ha az Eladó végrehajtása során tudomást szerez a Vevő pénzügyi helyzetének romlásáról, jogosult a korábban elfogadott együttműködési feltételek megváltoztatására.

4.7. Amennyiben a Vevő a megrendelés végrehajtására előlegeket fizet a Eladónak, és nem fogadja el a megrendelés tárgyát, az Eladó megtartja az előleget a megrendelés törlésével járó költségek fedezésére (2.2. és 2.3. Pont).

4.8. Az Eladó fenntartja a tulajdonjogot és a szerzői jogokat a Vevőnek átadott rajzok, költségbecslések és katalógusok iránt, ezért a Vásárló a beszállító előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem teheti elérhetővé harmadik fél számára.

4.9. A Forgalmazó továbbra is a Vásárló által átvett áruk tulajdonosa marad, amíg az teljes egészében fizet. A Vevő köteles a 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén visszaküldeni a beérkezett árut. Az áru visszaküldésének határideje a felszólítás beérkezésétől számított 7 nap. A Vásárló viseli az áru visszaküldésének költségeit. Az árunak az előírt határidőn belüli visszaküldésének elmulasztása esetén a Vevő köteles a Forgalmazónak a késedelem minden napján az áru értékének 0,1% -át képviselő szerződéses bírságot fizetni. Abban az esetben, ha a fizetési késedelem meghaladja a 60 napot, a Forgalmazó nyilatkozatot nyújthat be, amelyben kijelenti, hogy a Vásárló által megvásárolt áru tulajdonjogát átruházza, és visszavonja a visszatérítési iránti igényét. A Vevő beleegyezik a tulajdonjog átruházásához.

4.10. A felek meghatározhatják a halasztott fizetés hosszát és a kereskedelmi hitel összegét kétoldalú megállapodásban vagy a megrendelés visszaigazolásában.

4.11. Az Eladónak joga van arra, hogy az áru vagy a szállítás megkezdése előtt előrefizetést vagy kiegészítő fizetési biztosítékot kérjen, ha a szállítási érték meghaladja az elfogadható adósságküszöbértéket, vagy ha a szállítási érték a korábbi szállítások meglévő adósságával együtt meghaladja az elfogadható adósságküszöbértéket, és ha a Vevő a korábbi szállításokért fizetési késedelmet szenvedett.

4.12. Az Eladónak jogában áll pénzügyi és jogkövetkezmények nélkül felfüggeszteni az áruk szállítását a korábbi szállítások kifizetésének időpontjáig, vagy a szállítás előtti vagy az áru szállítását megelőző teljes előleget kérni.

 

5. Szállítás

5.1. A szállítási határidő, amennyiben nem írja elő a szerződésben vagy megrendelés visszaigazolásában, a megrendelés napjától számított 21 nap.

5.2. A szállítási határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő a Forgalmazó által megerősített hét végéig megkapja a megrendelt termékeket.

5.3. A Forgalmazó nem vállal felelősséget a szállítási határidő teljesítésének elmulasztásáért vagy a végrehajtásból való kivonásért a Felek ellenőrzése alatti előre nem látható körülmények miatt, amelyek a megállapodás aláírását követően keletkeznek, és annak teljes vagy részleges megakadályozását, amelyeket nem lehetett kellő gondossággal megakadályozni, és amelyeket a lengyel jog vagy a lengyel kereskedelmi gyakorlat vis maiorként kezel. A jelen megállapodással összhangban a vis maior eseményei különösen az alábbiakat foglalják magukban: általános sztrájk, sztrájk a Forgalmazónál, utak, kikötők vagy más gyakran használt belépési vagy kilépési pontok blokádja, földrengés, árvíz, hurrikán, járványok és egyéb cselekmények, természeti események, amelyet a felek nem tudtak leküzdeni vagy előre látni, és amelyek külső hatással vannak magukra és üzletükre. A szállítási határidőt a fent említett, vis maior körülményeinek bekövetkezésének időpontjával megegyező időtartammal kell meghosszabbítani.

5.4. Abban az esetben, ha az 5.3 pontban említett esetek előfordulása vagy a 14 napot meg nem haladó kézbesítés késleltetése történik, az Eladó a tényleges kárért és az elvesztett nyereségért mentesül a felelősség alól, és nem köteles megfizetni a Vevőnek szerződéses szankciókat vagy olyan veszteségeket, amelyeket a Vevő harmadik félnek fizetett.

5.5. A Vásárlónak haladéktalanul utasításokat kell adnia az áru elhelyezésére vonatkozóan, amely kézbesítését vagy szállítmányát az Eladó jelezte. Ha a Megrendelő 14 napon belül nem ad megfelelő utasítást az Eladónak, a Beszállító saját belátása szerint rendelkezhet a Vevő termékeivel, anélkül, hogy bármilyen költséget fedezne. Ebben az esetben az Eladó a 2.2. és 2.3.-as pontban leírtaknak megfelelően megkezdheti a Vásárlóval szembeni eljárásokat is. Az Eladó felelősségét az 5.4. pontban meghatározott alapelvek szabályozzák.

5.6. Abban az esetben, ha a vis maiorban említett körülmények fennmaradnak, az 5.3. pontban foglaltak szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, több mint 30 napig bármelyik fél jogosult a szerződés megszüntetésére. Ebben az esetben a fenti 5.4. pontot megfelelően kell alkalmazni.

 

6. Panaszok

6.1. A Szolgáltató termékeire jótállás vonatkozik. A szállító és a vevő garanciából eredő jogait és kötelezettségeit a Lengyel Polgári Törvénykönyv hajtja végre, kivéve, ha a garanciális felelősséget írásbeli megállapodás korlátozza, kiterjeszti vagy kizárja.

6.2. A jótállási idő attól a naptól számítódik, amikor a termékeket a Vevőnek kiadták. A jótállás csak az anyag- és a gyártási hibákra vonatkozik.

6.3. A Vevő köteles a termékek minőségi és mennyiségi elfogadását a szállítás után azonnal, de legkésőbb az áru kézhezvételétől számított három munkanapon belül megtenni.

6.4. Ha az árukat fuvarozó társaságon keresztül szállítják, a Vevő köteles a szállítmány átvételét követően azonnal megvizsgálni a szállítmány csomagolását és tartalmát a szállított termékek mennyiségére és minőségére vonatkozóan.

6.5. A szállítmány minden eltérése vagy károsodása esetén a fuvarozó jelenlétében káreseményt kell kitöltenie, és a követelésről szóló jelentést a fuvarozó által megadott formanyomtatványon kell kitölteni.

6.6. A Vevő írásban értesíti az Eladót a panaszokról és követi az általa adott utasításokat.

6.7. A panaszokat csak akkor lehet figyelembe venni, ha a panaszolt termékkel együtt az alábbi okmányokat is szállítják az Eladónak:

6.7.1. A megvásárolt termék számlájának másolata;

6.7.2. Kártérítési jelentés a panasz hibájával vagy okaival (ideértve, ha a panasz a fuvarozó hibájából származik - a fuvarozó formanyomtatványára vonatkozó kérelemről szóló jelentés);

6.8. Ha az Eladó mérlegeli és alátámasztja, hogy a Vevő követelése megalapozatlan, vagy nem tartja be a megfontolandó feltételek teljesülését, a Vevő köteles fedezni a Forgalmazó által elvégzett szállítási költségek és / vagy a műszaki munkák költségeit.

6.9. A garancia nem vonatkozik a Gyártónak nem tulajdonítható külső okok miatt bekövetkezett mechanikai sérülésekért, a felhasználó vagy harmadik felek által végrehajtott módosítások és szerkezeti változtatásokért, a természetes kopásért, a nem megfelelő környezetben történő használatból eredő károkért, a felhasználó vagy harmadik fél által okozott károkért a terméken, a termék károsodása a Vevő által be nem tartott működtetés, üzembe helyezés és műszaki feltételeknek való meg nem feleléséből vagy a termékek nem megfelelő tárolásából eredő károsodása miatt.

6.10. Abban az esetben, ha a Forgalmazó indokolatlan hívást kap, hogy a Vásárló panaszát a telephelyén vagy a székhely szerinti országban vagy külföldön meghatározott más helyen tudja kielégíteni, a Forgalmazó köteles a Vásárlótól az ilyen utazással járó valamennyi költségért díjat felszámolni. A Vevő köteles visszatéríteni a Forgalmazó által felmerült valamennyi költséget a benyújtás időpontjától számított hét napon belül, a beérkezésük tényét és az elköltött összeget illetően.

6.11. Abban az esetben, ha egy termékben rejtett hiba észlelhető, a Vevő azonnal, de legkésőbb a hiba megismerését követő öt napon belül értesíti erről az Eladót. A bejelentésben fel kell tüntetni a hibát, meg kell határoznia a közzététel dátumát, a termék nevét és mennyiségét, valamint a számla számát, amely alapján a hibás termék beszerzése és szállítása megtörtént.

6.12. Az Eladó a kézhezvételtől számított 14 napon belül válaszol a panaszra. Ha a panaszt elfogadja az Eladó, akkor vállalja, hogy legkésőbb a panaszos kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül eleget tesz a Vevő követelésének az általános rendelkezésekben meghatározott keretek között.

6.13. Abban az esetben, ha a panaszt a 6.3. vagy a 6.11.-es pontban meghatározott határidőn belül nem nyújtották be, vagy a 6.7., 6.7.1., 6.7.2. és 6.4. pontban említett feltételek betartása nélkül a termék mennyiségi és minőségi hiányosságoktól mentesnek tekintendő.

6.14. Az alátámasztható panaszok esetén az Eladó felel a tényleges károkért, amelyek közvetlenül a Vásárlónak átadott termékben keletkeznek, a hibás termék értékéig, mindazonáltal mentesül a Vevő veszteségét terhelő felelősség alól. Ezenkívül nem köteles megfizetni a Vevőnek szerződéses büntetést vagy kártérítést, amelyet a Vevő a hibának vagy eltávolításnak köszönhetően harmadik félnek fizett be.

 

7. Záró rendelkezések

7.1. A jelen feltételekben nem szabályozott ügyekre a Lengyel Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.2. A Vevőnek nem áll módjában az Eladóval kötött szerződésekből eredő tartozásokat harmadik felek részére kiosztani. A tilalom mind a tőkeösszegre, mind a kamatra vonatkozik.

7.3. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő közötti együttműködés során felmerülő vitás kérdések rendezése nem lehetséges, a vitát az Olsztyn város illetékes bírósága elé terjesztik.

 

Nidzica, 2015 November 01.